Martin Lukas Ostachowski

Technology as a tool to create art is taken to the next level through Martin Lukas Ostachowski’s tokens. Martin’s masterpieces…